• CONTRA COVID

Konnen dwa ou yo pou swen medikal

Avèk plis kantite ka kowonè nan Etazini, tanpri jwenn anba a yon lis dwa pou resevwa swen medikal endepandan de sitiyasyon imigrasyon oswa kapasite ou pou peye.

  • Daprè lwa federal la (EMTALA), ou gen dwa resevwa swen pou ijans kèlkeswa kapasite ou genyen pou peye.

  • Ou gen dwa resevwa sèvis entèpretasyon nan lang ou chwazi a.

  •  Ou gen dwa resevwa tretman egal nan sèvis medikal san diskriminasyon dapre ras ou, laj ou, relijyon ou, orijin nasyonal ou, sèks, preferans seksyèl, enfimite, dyagnostik, kapasite pou peye, oswa sous peman.

  • Ou gen dwa pou resevwa yon eksplikasyon sou kondisyon medikal ou, tretman yo rekòmande, risk (tretman) tretman, rezilta espere, ak altènatif medikal rezonab.

  • Daprè lalwa, ou dwe bay konsantman enfòme e ekri anvan yo kòmanse pwosedi oswa tretman ki pa ijan apre yo fin eksplike detay sou pwosedi oswa tretman rekòmande a, risk ki konsène yo, longè enfimite posib ak tout altènativ medikal pou swen ak tretman .

  • Ou gen dwa pou resevwa konsèy sou avantaj piblik oswa prive. Sa gen ladan enfòmasyon sou èd ak bòdwo medikal oswa ranbousman pwogram charite ofri.

  • Ou gen dwa kenbe enfòmasyon medikal ou konfidansyèl. Enfòmasyon ou yo pa ta dwe revele ba nenpòt moun ki deyò lopital la san konsantman ou. Sa enkli enfòmasyon imigrasyon ou ap3 itilize sèlman pou detèmine elijiblite ou pou benefis pa pou ranfòse lwa imigrasyon yo.

  • Li pa nesesè pou prezante yon ID foto pou resevwa tretman medikal. Yo pa ta dwe refize yon moun tretman medikal jis paske yo pa gen yon ID foto.

  • Yo pa konsidere sèvis tretman medikal oswa prevansyon ki gen rapò ak COVID-19 nan okenn aplikasyon pou sitwayènte oswa chaj piblik.
16 visualizações0 comentário

contra COVID

Somos um grupo de voluntários e profissionais de Harvard Medical School dedicado a ajudar famílias Latinas durante essa pandemia

Email: info@contracovid.com

Phone: 781-428-4548

Obter Atualizações Semanais

arrow&v

© 2020 by contraCOVID