• Melissa Gaelle Jean

LYEN ENTRE KONDISYON PEDIATRIK AK COVID-19

Doktè Monica Bharel, komisyonè sante piblik nan Massachusetts, resamman te anonse 9 ka sispèk de sendwòm enflamatwa pedyatrik (PMIS) nan Massachusetts. PMIS se yon kondisyon ki asosye ak COVID-19 yo wè nan timoun. Sentòm yo enkli lafyèv, gratèl, je wouj, bouch fann, ekstremite anfle ak gangliyon lenfatik yo, pafwa akonpaye pa doulè nan vant, vomisman, ak / oswa dyare. Komisyonè sante piblik la mande paran yo ak pedyat yo pou yo gade sentòm sa yo nan nenpòt moun ki poko gen 21 an ki te enfekte avèk COVID-19 oswa ki te gen nenpòt ki kontak ak yon moun ki te enfekte avèk COVID-19. Depatman Sante Piblik nan Massachusetts òdone Founisè swen sante yo pou yo rapòte nenpòt ka nouvo oswa sispèk pou ede efò sante piblik pou limite pwopagasyon sendwòm lan.6 visualizações0 comentário

contra COVID

Somos um grupo de voluntários e profissionais de Harvard Medical School dedicado a ajudar famílias Latinas durante essa pandemia

Email: info@contracovid.com

Phone: 781-428-4548

Obter Atualizações Semanais

arrow&v

© 2020 by contraCOVID