• CONTRA COVID

Men ki kote nou ye sou zafè vaksen coronavirus la

Kilè yon vaksen Covid-19 ap disponib pou piblik la?


Pa gen moun ki ko sèten, men yo ta vle jwenn yon vaksen nenpòt moman nan kòmansman 2021 a. Vaksen nan nan plizyè etap de devlopman atravè mond lan. Doktè Anthony Fauci, direktè Enstiti Nasyonal pou Maladi Alèji ak Enfeksyon, te di ke li gen konfyans ke youn nan kandida vaksen yo ap pwouve san danje epi efikas nan premye trimès 2021 la. Sepandan, li pako klè ki kandida ki montre pi gran pwomès an.


Poukisa li pran anpil tan pou devlope yon vaksen?


Vaksen yo dwe pase plizyè faz pou asire ke yo efikas epi san danje. Dr Emily Erbelding, yon ekspè nan maladi enfektye nan NIAID la, te di Tipikman, yon vaksen pran 8 a 10 ane pou devlope.


Men ki jan pwosesis la mache an:


Premyèman, anjeneral yo teste yon vaksen nan bèt anvan moun. Si rezilta yo pa mal, yon pwosè an twa etap nan moun prap kòmanse:


Faz 1: Yo bay yon ti gwoup moun vaksen an pou evalye s’il san danje epi pafwa repons sistèm iminitè a. Si bagay yo mache byen, chèchè yo kontibye ak:


Faz 2: faz sa a ogmante kantite patisipan yo - souvan nan santèn yo - pou yon jijman owaza. Plis yo enkli manm nan gwoup ki riske ladan’l. Si rezilta yo pa mal, pwosè a kounitye nan:


Faz 3: faz sa a teste si vaksen efikasite e san danje nandè milye moun (oswa dè dizèn de milye). Pi gwo kantite patisipan yo nan faz sa a ede chèchè yo aprann osijè efè segondè ra posib koze pa vaksen an.


Ki danje ki genyen nan fè pwosesis la vit?


Istwa montre ke vaksen devlope oswa distribye nan  prese ka lakoz konsekans ki pa entansyonel.


Kijan nou ka fè pwosesis la vit san danje?


Syantis yo ap eseye jwenn fason ki san danje pou fè pwosesis yo pi vit ke tipik. Pa egzanp:

- An Seattle ak Atlanta, chèchè yo te planifye pou teste bèt ak moun an menm tan an, olye de bèt anvan lèzòm, selon sit wèb nouvèl la sante Stat.


- Fauci te di ke kèk vaksen ta ka pwodwi an mas anvan esè yo te menm fini. "Nou pral kòmanse fabrikasyon dòz fason vaksen yo anvan nou menm konnen ke vaksen an ap travay,".

Si esè vaksen yo reyisi, dè milyon dòz ap pare pou - sa ka sove vi imedyatman olye pou yo tann mwa pou anpil pwodiksyon. Men, si esè yo pa reyisi, rezèv vaksen ki fè avan yo ta ka gaspiye.


Ki efikasite oswa dire vaksen an ap ye?


Se pa tout vaksen yo kreye ki egal ego. Si ou pran vaksen kont polyo, w ap pwobableman pwoteje pou lavi. Men si ou pran yon vaksen kont grip, ou ka toujou pran grip la pou sezon an (sentòm yo ap mwens grav). Epi w ap bezwen yon piki grip diferan pou sezon kap vini an. Chèchè yo di nan pwen sa a, pa gen okenn fason nou ka prevwa efikasite oswa dire yon nouvo vaksen kowonaviris dwe ye.
10 visualizações0 comentário

contra COVID

Somos um grupo de voluntários e profissionais de Harvard Medical School dedicado a ajudar famílias Latinas durante essa pandemia

Email: info@contracovid.com

Phone: 781-428-4548

Obter Atualizações Semanais

arrow&v

© 2020 by contraCOVID