• Melissa Gaelle Jean

OBLIGATWA: MASK nan espas piblik

Eta Massachusetts la bay yon lòd ki egzije tout rezidan nan massachussetts ki gen plis pase 2 an dwe mete yon bagay pou ki kouvri figi yo nan piblik (andedan kay la ak deyò). Lòd sa efktif depi 6 me 2020. Bagay ki kouvri figi gen ladan mask twal, ti mouchwa, foula - reyèlman nenpòt bagay ki rezonab ki kouvri bouch la ak nen pandan e ki pèmèt itilisatè la respire. Remake ke jèn timoun oswa nenpòt ki moun ki gen difikilte pou respire pa dwe itilize mask twal. Poutèt lòd sa a, biznis ka refize lèse moun ki pa mete mask antre nan yo. Si’w pa mete mask nan piblik rezilta a ka yon amann civil jiska $300.


12 visualizações0 comentário

contra COVID

Somos um grupo de voluntários e profissionais de Harvard Medical School dedicado a ajudar famílias Latinas durante essa pandemia

Email: info@contracovid.com

Phone: 781-428-4548

Obter Atualizações Semanais

arrow&v

© 2020 by contraCOVID